home

Службата по трудова медицина при „Лабора -2005” ООД е регистрирана от Министерство на Здравеопазването с  Удостоверение № 651/20.01.2005 г. и пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрация № 044-1/10.04.2008 г./.

Службата по трудова медицина е създена на основание чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ, бр. 124, 1997 г./ и чл.2, ал.4 от Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /ДВ, бр. 14/2008 г./.

Службата по трудова медицина при “Лабора – 2005” ООД е звено с предимно превантивни функции, което консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
  • осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
  • укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
  • приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

В изпълнение на основните си функции, СТМ при „Лабора - 2005” ООД има следните задачи:

І. Анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето.
ІІ. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и мерки за укрепване и опазване на здравето им.
ІІІ. Консултации за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Точният обхват на дейностите, извършвани от Службата по трудова медицина, се основава на Наредба № 3/2008 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и се определя от условията на конкретния договор.

Отличителната характеристика в нашата работа е, че ние Ви предлагаме набор от дейности съобразно конкретните Ви изисквания и Ви предоставяме възможността да изберете подходящият за Вас обем.

Ние сме на Ваше разположение в случай на необходимост от консултация при формиране на оптималния обем дейности, конкретно за Вас.
 

С „ЛАБОРА - 2005” ООД печелите:

  • качествени услуги
  • опит и професионализъм
  • здраве и безопасност за служителите
  • спазване на нормативните изисквания, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия  на труд.