Печат
ПДФ

Оценка на риска по работни места

ocenka-risk

Оценка на риска  за здравето и безопасността на работниците и служителите се разработва, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г. на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Оценката на риска включва:

 • Оглед на работните места, помещения и работно оборудване;
 • Обяснителна записка - анализ на технологията и дейността на фирмата; местонахождение, тип сграда на обитаване, санитарно-хигиенно състояние, пожаробезопасност (категоризация по пожароопасност; наличие на средства за пожарогасене – пожарогасители, хидрантни кранове; евакуационни схеми; план за бедствия и аварии или инструкция за действие на персонала при пожар; табели указващи пътя и посоката за евакуация; състояние на електрооборудването);
 • Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места;
 • Методика за оценка на професионалния риск, съобразно дейността на фирмата;
 • Класификатор на работните места и дейности, които ще бъдат обект на оценката - списък на работните места по професии, брой и участъци /цехове, отдели и клонове из страната/;
 • Оценка на работни процеси, оборудване, помещения, работни места, организация на труда, суровини и материали, фактори на работната среда и трудовия процес, нервно-психическо напрежение, неблагоприятни психо-социални фактори, наложен темп и ритъм, монотонност, принудителна работна поза, ръчно вдигане и пренасяне на тежести, нерационални режими на труд и почивка, за което се работи по избрана методика, електрооборудване, възможна опасност от пожари и др. природни бедствия, опасности касаещи външни лица намиращи се на територията на обекта;
 • Резултати от оценката на риска - изготвяне на карти за оценка на риска, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска, предприети мерки или действия от страна на Работодателя за намаляване на риска и препоръки за ликвидиране  или  минимизиране на риска;
 • Оценка на състоянието на санитарно-битовото обслужване на работещите и предложения за подобряването му.
 • Разработване на препоръки за подобряване условията на труд.
 • Разработване на мерки за контрол над риска. Изготвяне на проект на приоритетна програма за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска, включваща препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.
 • Разработване мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.

При изготвянето  на „Оценка на риска по работните места” участва службата по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията.
При необходимост  работодателят привлича и други външни организации и специалисти.

Оценката на риска се преразглежда, когато:

 • настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
 • след настъпили промени в нормативната уредба;
 • оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
 • има условия оценката да бъде подобрена;
 • прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
 • резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

Преразглеждане  на оценката се извършва по преценка на работодателя или по предписание на контролните органи.
Периодичността  на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.
Оценката  на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на безопасността и здравето при работа. Оценката на риска е процес на анализ, оценка и вземане на решения, свързани с наличието на конкретни опасности.
Резултатите  от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране – финансови, човешки, времеви и други.